چهارشنبه ۱۷/ آبان /۱۴۰۲ ۲۲:۰۴:۰۷
شهرک آزادی(منطقه9)

تخفیفات

 

شیوه نامه تخفیف 

1_ دو فرزند از یک خانواده : هر ترم 5% برای یک نفر 

2 _ خانواده های  محترم تحت سرپرستی کمیته امداد و ایتام : هر ترم50% 

3 _ خانواده محترم فرهنگیان : هر ترم 10%

4 _ زبان آموزان برتر : 5 % 

5- سه نفر از یک خانواده : هر ترم 10% برای هر نفر

توجه :

1_ کپی مدارک تخفیف گیرندگان جهت بایگانی در پرونده الزامی است .

2_ فرهنگیان می بایست با کپی حکم کارگزینی سال جاری مراجعه نمایند . 

3_ گواهی فوت پدر در ارتباط با فرزندان ایتام الزامی است .

نکته بسیار مهم : 

4_ کسانی می توانند از امتیاز تخفیف استفاده نمایند که در زمان مقرر شده برای ثبت نام مراجعه نمایند .

5_ هر زبان آموز فقط از یک نوع تخفیف می تواند استفاده نماید .